VisualIB  1.0
IBExpress library for making use of Borland IBExpress outside of C++Builder
 All Classes Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros
VIB::SQL Member List

This is the complete list of members for VIB::SQL, including all inherited members.

_SQLVIB::SQL
BofVIB::SQL
Call(int ErrCode, bool RaiseError)VIB::SQL
CheckClosed()VIB::SQL
CheckOpen()VIB::SQL
CheckValidStatement()VIB::SQL
Close()VIB::SQL
DatabaseVIB::SQL
DBHandleVIB::SQL
EofVIB::SQL
ExecQuery()VIB::SQL
FieldIndex(const std::string &FieldName)VIB::SQL
FreeHandle()VIB::SQL
GenerateParamNamesVIB::SQL
GetUniqueRelationName()VIB::SQL
GoToFirstRecordOnExecuteVIB::SQL
HandleVIB::SQL
OpenVIB::SQL
ParamCheckVIB::SQL
ParamClass (defined in VIB::SQL)VIB::SQLfriend
ParamsVIB::SQL
PlanVIB::SQL
Prepare()VIB::SQL
PreparedVIB::SQL
pscVIB::SQLprotected
RecordCountVIB::SQL
RowsAffectedVIB::SQL
scVIB::SQLprotected
SQL(VIBSQL *pvsql=NULL)VIB::SQL
SQLClass (defined in VIB::SQL)VIB::SQLfriend
SQLTypeVIB::SQL
TransactionVIB::SQL
TRHandleVIB::SQL
UniqueRelationNameVIB::SQL
vsqlVIB::SQLprotected
~SQL()VIB::SQLvirtual